ABOUT

BIO

Monialaisesti taiteen parissa työskentelevä Niko Saarinen (s. 1974) asuu ja työskentelee Nurmijärvellä. Opinnot, kuvataiteilija Turun Taideakatemia 2023, kuvanveiston erikoistumisopinnot Kankaanpään taidekoulu 2005, filosofian aineopintoja Oulun yliopisto 2000 ja taiteen maisteri 2001 Lapin yliopisto.


Ajattelua materiassa

Olen Nurmijärvellä asuva ja työskentelevä kuvataiteilija, kuvataiteen ja filosofian lehtori.

Taiteelliseen työkalupakkiini kuuluvat piirtäminen, maalaaminen, kivenveisto, video, animaatio ja AR-teknologia.

Kivi, hiili, puu ja väri luovat todellisuuteen aukkoja, joiden äärelle voimme hetkeksi pysähtyä ihastelemaan kaiken kauneutta ja yhteenkuuluvuutta. En halua osoittaa, alleviivata tai huutaa, vaan pikemminkin esittää toisen näkökulman tai antaa pohdittavaa.

Olen kiinnostunut ihmisenä olemisen taidosta. Materia väreilee prosessiin merkityksiä, kun tutkin ihmisyyttä kuvan tai kiven avulla. Innostun teoksissani usein pohtimaan todellisuuden ja ihmismielen aikaulottuvuutta. Muistot ovat aikaa ja ne varastoituvat ajatuksiin, kehoon ja tekoihin, mutta myös materiaaliin ja esineisiin.

Voiko muistoja muokata tai ajassa kulkea taaksepäin? Muistoja ja muistamista tutkimalla haluan tehdä ihmiset näkyviksi ja koskettaa mennyttä. Mielen ja materian hankauspinnassa syntyviä ajatuksia jätän muiden löydettäviksi ja tulkittaviksi. Onnistunut teos oivaltaa yhdessä vastaanottajan kanssa ja on enemmän kuin tavoittelin tai uskalsin toivoa.

Tapahtumat muuttuvat muistoissa tarinoiksi, joita muokataan tilanteen mukaan. Jokainen muisto on uudelleen kirjoitettua historiaa, missä hiljaisten ja vaiennettujen tarinat avaavat uusia merkityksiä ja todellisuuksia. Mitä lähempää etsii totuutta, sitä rohkeampi pitää olla kuunnellakseen hiljaisuutta.


Thinking in matter

I am a visual artist living and working in Nurmijärvi, a lecturer in visual arts and philosophy.

My artistic toolbox includes drawing, painting, stone carving, video, animation and AR technology.

Stone, coal, wood and color create gaps in reality where we can pause for a moment to admire the beauty and cohesion of everything. I don't want to point, underline or shout, but rather present another point of view or give something to think about.

I am interested in the art of being human. Matter ripples meanings into the process when I study humanity with the help of a picture or a stone. In my works, I often get inspired to think about the time dimension of reality and the human mind. Memories are time and they are stored in thoughts, body and actions, but also in material and objects.

Is it possible to edit memories or go back in time? By studying memories and remembering, I want to make people visible and touch the past. I leave the thoughts that arise on the rubbing surface of mind and matter for others to find and interpret. A successful work realizes together with the recipient and is more than I aimed for or dared to hope.

Events turn into stories in memories, which are modified according to the situation. Every memory is rewritten history, where the stories of the silent and silenced open up new meanings and realities. The closer one searches for the truth, the braver one must be to listen to the silence

.